Περιγραφή

Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύεται το 1989, λειτουργεί με υποψήφιους διδάκτορες το 1991 και δέχεται προπτυχιακούς φοιτητές, με εισαγωγικές εξετάσεις, από το 1992. Έκτοτε το Τμήμα διανύει μια σταθερή ανοδική πορεία εξέλιξης, γίνεται διοικητικά αυτόνομο το 1995 και σήμερα στελεχώνεται από 18 μέλη ΔΕΠ, 5 μέλη ΕΔΙΠ και το Διοικητικό Προσωπικό της Γραμματείας.

Κατά την εικοσιπενταετή ιστορία του, το Τμήμα Ψυχολογίας συνέβαλε στη δημιουργία της επιστημονικής ταυτότητας της Ψυχολογίας σε εθνικό επίπεδο και συνεχίζει να συμβάλει στην ανανέωση και διατήρηση απαιτητικών κριτηρίων για την έκφραση και άσκηση της Ψυχολογικής επιστήμης, εξασφαλίζοντας ισορροπημένο και ολοκληρωμένο ΠΠΣ, με ιδιαίτερη φυσιογνωμία.

Η φυσιογνωμία του Τμήματος χαρακτηρίζεται από την τριπλή αντίληψη ότι τα ψυχολογικά φαινόμενα

1) κατανοούνται με συστηματικό και έγκυρο ερευνητικό τρόπο,
2) αποτελούν αντικείμενο παρέμβασης με τεκμηριωμένη και πεπαιδευμένη μέθοδο,
3) τόσο η κατανόησή τους όσο και η παρέμβαση σε αυτά, απαιτεί την ευρεία θέασή τους μέσα στο διαπροσωπικό, κοινοτικό και κοινωνικό τους πλαίσιο.

Το Τμήμα Ψυχολογίας χαρακτηρίζεται από δυναμισμό, επιστημονική επάρκεια και πρωτοπορία, και ακολουθεί το παράδειγμα του επιστήμονα – επαγγελματία (scientist-practitioner model), παράδειγμα το οποίο βασίζεται σε τρεις πυλώνες – θεωρία, έρευνα και πράξη – και αντικατοπτρίζεται στο ΠΠΣ.

Το Τμήμα Ψυχολογίας διαρθρώνεται στους εξής τομείς:

 • Τομέας Εκπαιδευτικής και Γνωστικής Ψυχολογίας
 • Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας κι Έρευνας
 • Τομέας Κοινωνικής Ψυχολογίας
 • Τομέας Κλινικής Ψυχολογίας

Στους ανωτέρω τέσσερις τομείς του Τμήματος συμμετέχουν, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα, τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού. Οι τομείς ορίζουν και εποπτεύουν τα διδασκόμενα μαθήματα, και θεραπεύουν τα αντίστοιχα ερευνητικά ενδιαφέροντα, διασφαλίζοντας ότι στο ΠΠΣ εκπροσωπούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πεδία γνώσης και έρευνας της Ψυχολογίας.

Στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων των τομέων του Τμήματος, δραστηριοποιούνται τα εξής εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας
 • Εργαστήριο Πειραματικής & Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς
 • Εργαστήριο Θετικής Ψυχολογίας
 • Εργαστήριο Ψυχοπαθολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας
 • Εργαστήριο Πειραματικής Κοινωνικής Ψυχολογίας
 • Εργαστήριο Κοινωνικής & Πολιτικής Ψυχολογίας
 • Εργαστήριο Δυνητικής Πραγματικότητας & Διαδικτυακής Έρευνας & Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση ή/και μετεκπαίδευση των μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος σε χώρες όπως Γαλλία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμέ­νο Βασίλειο, Ιταλία, Καναδά δίνει την ευκαιρία στους διδάσκο­ντες να ευαισθητοποιήσουν τους φοιτητές στην πολιτική/ιδεο­λογική βάση των θεωριών της Ψυχολογικής Επιστήμης, όπως αυτές αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται μέσα σε γνωστικά πλαίσια συγκεκριμένων κοινωνικο-πολιτικών συστημάτων και εποχών.

Στόχος

Μέσα σε κλίμα ευθύνης και πρόκλησης διαμορφώνονται και αναπτύσσονται η πολιτική και οι στόχοι του Τμήματος. Το Τμήμα Ψυχολογίας αποσκοπεί

1) στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης,
2) στην περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της Ψυχολογικής Επιστήμης
3) στην ανάπτυξη ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για το προσωπικό του Τμήματος.

Το Τμήμα Ψυχολογίας επιτυγχάνει τους ανωτέρω εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και ευρύτερα κοινωνικούς στόχους μέσω:

 • της άρτιας θεωρητικής κατάρτισης των φοιτητών του Τμήματος στους βασικούς κλάδους της Ψυχολογικής Επιστήμης (Αναπτυξιακή-Γνωστική-Κλινική-Κοινωνική-Πειραματική Ψυχολογία και Νευροεπιστήμες),
 • της εξοικείωσης και άσκησης των φοιτητών στους βασικούς κανόνες και μεθόδους επιστημονικής έρευνας για την καταγραφή, κατανόηση και ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς,
 • της ανάπτυξης έρευνας (προαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο πεδίο της Ψυχολογίας, λειτουργία εργαστηρίων με την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος, ενίσχυση τεχνογνωσίας κ.ά.),
 • της διεθνοποίησης και εξωστρέφειας του Τμήματος (ανάπτυξη διεθνών συνεργειών και πρωτοκόλλων συνεργασίας με φορείς της κοινωνίας για την ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος στην αγορά εργασίας)
 • της δέσμευσης – ως στρατηγική επιλογή διοίκησης και ευθύνης – των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού του Τμήματος για τη συνεχή βελτίωση της διδασκαλίας, του ερευνητικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 • της εναρμόνισης της λειτουργίας του Τμήματος με την εθνική νομοθεσία για την ανάληψη όλων των πρωτοβουλιών και υποχρεώσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας (ΟΜΕΑ, ΜΟΔΙΠ, ΑΔΙΠ).

Επιστέγασμα του προγράμματος και προϋπόθεση για το Πτυχίο, αποτελεί η Πρακτική Άσκηση, που περιλαμβάνει ποικίλους φορείς όπως, ψυχιατρικούς τομείς νοσοκομείων, νευροψυχολογικές κλινικές, συμβουλευτικούς σταθμούς, κέντρα ημέρας, πρόληψης, απεξάρτησης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, σχολεία, ειδικά σχολεία, παιδοψυχολογικές ή παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων, κ.ά.

Στους φορείς αυτούς, οι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν πολύτιμη εμπειρία από την άσκηση της Ψυχολογίας, υπό την διπλή εποπτεία του Ψυχολόγου ή των Ψυχολόγων του φορέα και του πανεπιστημιακού τους δασκάλου. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου έχουν το δικαίωμα να λάβουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος κατόπιν αιτήσεώς τους στις οικείες Νομαρχίες.

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος κατοχυρώνει το δικαιούχο στη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Γενικού Ψυχολόγου ο οποίος απασχολείται στους τομείς της Παιδείας, Πρόνοιας, Υγείας, Απονομής Δικαιοσύνης, Επικοινωνίας, καθώς και σε φορείς της Πολιτικής και Οικονομικής ζωής της χώρας. Ωστόσο, πρέπει να διευκρινισθεί ότι για την απόκτηση της ειδικότητας στους διάφορους κλάδους της Ψυχολογίας η μεταπτυχιακή εκπαίδευση είναι απαραίτητη.

 

Στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου, εκτός από τις Προπτυχιακές Σπουδές λειτουργούν και δωρεάν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ «Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων» και ΠΜΣ «Ψυχολογία»). Αναλυτικότερα, το ΠΜΣ «Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Μ.Δ.Σ) στην «Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων» (Master’s Degree in Social Psychology of Conflicts) και το ΠΜΣ «Ψυχολογία» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) στην «Ψυχολογία» (Master’s Degree in Psychology) με τρεις Ειδικεύσεις, «Θετική Ψυχολογία», «Ταυτότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις» και «Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία».

Επικοινωνία με τον φορέα

Εκπαιδευτικά προγράμματα από τον ίδιο Φορέα