Περιγραφή

Το Τμήμα Ιατρικής είναι ένα από τα τέσσερα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε ως Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1942 με το ΦΕΚ αρ. 28 – 18/2/1942 τ.Α’, κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα.

Ο αριθμός των εισακτέων, στο νεοσύστατο πρόγραμμα: Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Υγεία (MSc-Psychological Applications in Health) ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε σαράντα (40) φοιτητές, με δυνατότητα τροποποίησης του συνόλου των εισακτέων, ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τη δυνατότητα του προγράμματος.

O τρόπος διδασκαλίας είανι συνδυαστικός. Περιλαμβάνει τόσο εξ αποστάσεως όσο και δια ζώσης διδασκαλία και πραγματοποιείται, συγκεντρωτικά, σε ένα ΠΣΚ κάθε μήνα.

Σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών

Το ΠΜΣ με τίτλο “Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Υγεία” έχει ως γνωστικό αντικείμενο την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο που αφορά σε όλους τους τρόπους, θεωρίες, τεχνικές και ευρήματα της Επιστήμης της Ψυχολογίας που εφαρμόζονται στην Υγεία και συγκεκριμένα:

Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Θεραπεία και Αποκατάσταση

• Πρόγνωση ασθένειας
• Aποτελεσματικότητα θεραπείας-
• Ψυχονευροανοσολογία
• Ογκολογία-Καρδιαγγειακά
• Εναλλακτικοί/Συμπληρωματικοί τρόποι βελτίωσης ποιότητας ζωής
• Ατομικές και ομαδικές παρεμβάσεις στήριξης και θεραπείας
• Διαδικασία Γήρανσης
• Εικόνα εαυτού-επιλεκτικές αισθητικές επεμβάσεις

Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Πρόληψη και Προαγωγή υγείας

• Στρες-Ψυχοσωματικές ενοχλήσεις
• Συμβουλευτική για θέματα αλλαγής τρόπου ζωής/life style (κάπνισμα, παχυσαρκία, στρες, εξαρτήσεις)
• Διαχείριση δύσκολων ασθενών
• Συνεργασία με ιατρικές οδηγίες
• Η αντιμετώπιση του παιδιού και της οικογένειας

Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Οργάνωση Μονάδων Υγείας

• Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
• Επαγγελματική εξουθένωση και ανθεκτικότητα
• Διαχείριση κρίσεων
• Πρόληψη Ιατρικού λάθους
• Εργασιακή κουλτούρα

Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση και Αγωγή Υγείας

• Αγωγή Υγείας σε σχολικά πλαίσια
• Αγωγή Υγείας σε ειδικά πλαίσια

Το Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε δύο (2) διδακτικά ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι υποχρεώσεις των φοιτητών μπορούν να ολοκληρωθούν στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους (12 μήνες).

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει και να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε οκτώ (8) μαθήματα, τέσσερα υποχρεωτικά στο Α΄ εξάμηνο σπουδών και δύο υποχρεωτικά και δύο επιλεγόμενα στο Β΄ εξάμηνο σπουδών και να έχει εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία.

Η έναρξη της διπλωματικής εργασίας γίνεται στο Β΄ εξάμηνο και ολοκληρώνεται τρεις μήνες μετά τη λήξη του Β΄ εξαμήνου, με την ολοκλήρωση ενός πλήρους ημερολογιακού έτους. Η εξέταση στη διπλωματική εργασία γίνεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των Α΄ και Β΄ εξαμήνων.

Επικοινωνία με τον φορέα

Εκπαιδευτικά προγράμματα στην ίδια κατηγορία

Εκπαιδευτικά προγράμματα από τον ίδιο Φορέα