Περιγραφή

Σκοπός

Σκοπός του είναι να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στα ευρέα και αναπτυσσόμενα πεδία της Κλινικής Νευροψυχολογίας και των Νοητικών Νευροεπιστημών, τομείς της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, της Νευρολογίας και των Νευροεπιστημών με αξιοσημείωτη ανάπτυξη διεθνώς. Τα δύο αυτά πεδία αποτελούν τις δύο πτυχές της επιστήμης του νου, στην κλινική και την ερευνητική κατεύθυνση αντίστοιχα: η Κλινική Νευροψυχολογία καλύπτει τα πεδία της κλινικής αξιολόγησης και της πολύπλευρης αντιμετώπισης των ατόμων με νοητικά και συμπεριφορικά ελλείμματα λόγω παθήσεων του εγκεφάλου εξ αιτίας νόσου ή τραυματισμού, ενώ οι Νοητικές Νευροεπιστήμες συνιστούν το αντίστοιχο πεδίο βασικής και πειραματικής έρευνας των εγκεφαλικών διεργασιών που υπόκεινται των νοητικών λειτουργιών και των διαταραχών τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Δομή προγράμματος

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε ανελλιπή παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μαθημάτων (23 μαθήματα: 18 κοινά και 5 ανά κατεύθυνση), δύο εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς και σε κλινική/ερευνητική άσκηση και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το πρόγραμμα έχει δύο κατευθύνσεις, κλινικής νευροψυχολογίας και νοητικών νευροεπιστημών. Την κατεύθυνση κλινικής νευροψυχολογίας μπορούν να επιλέξουν μόνο πτυχιούχοι σχολών που χορηγούν άδεια κλινικής άσκησης.

Επικοινωνία με τον φορέα