Περιγραφή

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Ι.) είναι διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών ετών. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο διδακτικά εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό, κατά τη διάρκεια των οποίων προσφέρεται ένας συγκεκριμένος αριθμός υποχρεωτικών μαθήματων (ΥΠ), κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων ψυχολογίας (ΕΥΠ) από το Τμήμα Ψυχολογίας αλλά και από άλλα Τμήματα του Π.Ι., καθώς και ελεύθερης επιλογής διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων (ΕΕΠ) από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Το Π.Π.Σ. του Τμήματος βρίσκεται σε εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση των σπουδών και τη λήψη πτυχίου απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον διακοσίων σαράντα (240) π.μ. (ECTS), οι οποίες συλλέγονται από μαθήματα καθώς και από την υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε ιδρύματα και φορείς εφαρμογής της επιστήμης της ψυχολογίας (π.χ. ψυχιατρικές κλινικές, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα πρόληψης, κέντρα αποκατάστασης, κέντρα ειδικής αγωγής, σχολικά πλαίσια κ.λπ.).

Το Π.Π.Σ. του Τμήματος Ψυχολογίας αντιστοιχείται με ομοειδή Τμήματα άλλων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και δίνεται έτσι η δυνατότητα ανταλλαγών μεταξύ́ επιστημονικού προσωπικού και φοιτητών/τριών.

Πτυχίο

Σύμφωνα με το Εθνικό́ Πλαίσιο Προσόντων, το επίπεδο του τίτλου σπουδών (Πτυχίο Ψυχολογίας) οριοθετείται στο 6ο (αντίστοιχο του Bachelor‘s Degree). Αναπόσπαστο μέρος του τίτλου σπουδών αποτελεί η απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, η οποία αποκτάται κατόπιν σχετικής αίτησης στις Διευθύνσεις Υγείας των κατά τόπους περιφερειών/ΚΕΠ.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχος του Π.Π.Σ. του Τμήματος Ψυχολογίας είναι να προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριές του ένα ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο και τη δυνατότητα εμβάθυνσης στους βασικούς κλάδους της ψυχολογίας, όπως στην Εκπαιδευτική/Σχολική, τη Γνωστική, την Αναπτυξιακή, την Κοινωνική, την Πολιτική, την Οργανωσιακή, την Κλινική, τη Συμβουλευτική Ψυχολογία και στη Νευροψυχολογία.

Επιπλέον, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας αναμένεται να έχουν αποκτήσει επαγγελματικές δεξιότητες σχετικές με την κλινική διάγνωση, την ψυχολογική αξιολόγηση, την παρέμβαση και την ψυχοθεραπεία, καθώς και να έχουν εκπαιδευτεί στις μεθόδους έρευνας και ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην ψυχολογία, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να οργανώσουν μια αυτόνομη πορεία στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης.

Επικοινωνία με τον φορέα

Εκπαιδευτικά προγράμματα από τον ίδιο Φορέα