Περιγραφή

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, ιδρύθηκε το 1984 και λειτούργησε για πρώτη φορά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1987-88 στο Ρέθυμνο. Είναι το παλαιότερο Τμήμα Ψυχολογίας στην Ελλάδα και για την ίδρυση του συνέβαλε ιδιαίτερα με τις ενέργειές της η αείμνηστος ψυχολόγος Μαρία Χουρδάκη, η οποία καταγόταν από το Ρέθυμνο και διετέλεσε επίτιμος πρόεδρος του Τμήματος μέχρι τον θάνατό της (2010).

Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές του μιας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης με τη διασύνδεση της διδασκαλίας τόσο με βασικές και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, όσο και με την έρευνα.

Για το σκοπό αυτό το Τμήμα διαμόρφωσε ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα σπουδών καλύπτοντας τα κυριότερα επιμέρους πεδία της ψυχολογικής επιστήμης με εισαγωγικά μαθήματα, ενώ μέσω των σεμιναρίων και εργαστηρίων που προσφέρει δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αναπτύξουν μια σειρά δεξιότητες καθώς και κριτική σκέψη.

Για την καλύτερη σύνδεση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του λειτουργίας το Τμήμα προχώρησε στη θεσμοθέτηση 5 Εργαστηρίων (Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, Εργαστήριο Νευροεπιστημών της Συμπεριφοράς, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, Εργαστήριο Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων, και Εργαστήριο Νευροψυχολογίας).

Μέσω όλων των παραπάνω οι φοιτητές αποκομίζουν θεωρητικές γνώσεις και άλλες δεξιότητες και επιπλέον αποκτούν μια σύντομη εμπειρία πρακτικής άσκησης (200 ώρες). Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους δυνητικά είναι έτοιμοι για να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές ή άλλες επιλογές σταδιοδρομίας.

Το Τμήμα έχει ως αποστολή:

Να καλλιεργεί και να προάγει την Ψυχολογία μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης έρευνας.
Να παρέχει στον πτυχιούχο τα απαραίτητα εφόδια, εξασφαλίζοντας του άρτια θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτιση, η οποία θα του επιτρέπει να συμμετέχει στην ανάπτυξη της ψυχολογικής γνώσης και να έχει τις βάσεις για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Στόχοι

1. Να παρέχει τη δυνατότητα σε υποψηφίους από διαφορετικά πολιτισμικά , κοινωνικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα να σπουδάσουν την επιστήμη της ψυχολογίας σε ένα υψηλότατο επίπεδο

2. Να παράγει αποφοίτους που να είναι σε θέση να κατανοούν τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις στοχώροτης ψυχολογίας καθώς και των αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ αυτών

3. Να παράγει αποφοίτους οι οποίοι να είναι ικανοί να μεταφέρουν την επιστημονική γνώση που έχουν αποκομίσει από τις σπουδές τους στην καθημερινή τους αλληλεπίδραση με τους γύρω τους

4. Να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών / τριών στη σύνθεση και κριτική αξιολόγηση τόσο θεωρητικών όσο και εμπειρικών δεδομένων της επιστήμης της ψυχολογίας , σε βαθμό που να ανταποκρίνεται στις προσωπικές τους επαγγελματικές επιδιώξεις .

5. Να παρέχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για ακαδημαϊκή και προσωπική ανάπτυξη .

6. Να παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να επιδείξουν το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκομίσει στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους .

7. Να παράγει επιστήμονες , οι οποίοι θα κατέχουν ένα εύρος θεωρητικών , ερευνητικών αλλά και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων .

8. Να προετοιμάσει τους αποφοίτους τόσο για επαγγελματική αποκατάσταση όσο και για περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη σε μεταπτυχιακό επίπεδο .

Στόχοι κατά τη διάρκεια των σπουδών

Οι φοιτητές να είναι σε θέση να :

1. κατανοούν το ρόλο τους αλλά και τις ευκαιρίες που τους ανοίγονται μέσα στο ακαδημαϊκό περιβάλλον στο οποίο ζουν και κινούνται
2. κατανοήσουν τις ορθές ακαδημαϊκές πρακτικές στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους και να συνειδητοποιήσουν τους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου
3. αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες , δεξιότητες παρουσίασης καθώς και συνεργασίας
4. χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό ανεξάρτητα και με αποτελεσματικότητα
5. αναπτύξουν δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες
6. αναπτύξουν δεξιότητες σε θέματα μεθοδολογίας και ανάλυσης αριθμητικών δεδομένων στα πλαίσια της επιστήμης της ψυχολογίας
7. αποδεικνύουν όποτε χρειάζεται την ικανότητά τους για εννοιολογική σκέψη , κριτική αξιολόγηση των δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους και αναλυτική παράθεση επιχειρηματολογίας .
8. αναπτύξουν την ικανότητά τους να εργάζονται ανεξάρτητα

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές να είναι σε θέση να κατανοούν :
1. Τις βασικές επιστημονικές αρχές της επιστήμης της ψυχολογίας καθώς και των φιλοσοφικών αλλά και ιστορικών της καταβολών
2. Τη σχέση μεταξύ της συλλογής των δεδομένων , της ερμηνείας αυτών , καθώς και την ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων
3. Επιλεγμένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις , ψυχομετρικές τεχνικές και στατιστικές αναλύσεις
4. Θεωρητικές προσεγγίσεις της ψυχολογικής λειτουργικότητας
5. Τη διακύμανση που παρατηρείται στα πλαίσια της φυσιολογικής ψυχολογικής λειτουργικότητας ( ατομικές διαφορές )
6. Τις ορθές και δεοντολογικές πρακτικές
7. Τις βασικές εφαρμογές της ψυχολογικής επιστήμης
8. Τις θεωρητικές και μεθοδολογικές αδυναμίες της επιστήμης της ψυχολογίας

Επικοινωνία με τον φορέα

Εκπαιδευτικά προγράμματα από τον ίδιο Φορέα