Περιγραφή

Το Πρώτο Πλήρες Πρόγραμμα Ψυχοθεραπείας σε Πανεπιστημιακό Επίπεδο στην Ελλάδα.

Το παρόν Τετραετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ἀλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία» αρθρώνεται σε τέσσερεις αυτόνομους ετήσιους κύκλους (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV). Η διάρκεια του κάθε κύκλου είναι 12 μήνες (ένα ακαδημαϊκό έτος).

Περιγραφή και Σκοπός Προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι, τελειώνοντας τον κάθε κύκλο(έτος), έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να προχωρήσουν στον επόμενο κύκλο, με στόχο να ειδικευτούν στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, ολοκληρώνοντας και τους τέσσερεις κύκλους.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του κάθε κύκλου οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η εκπαίδευση στις διάφορες προσεγγίσεις της Ψυχοθεραπείας και ειδικότερα στην Συνθετική Προσέγγιση προσελκύει ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών στο χώρο της ψυχικής υγείας, αποφοίτων Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών. Η εκπαίδευση αυτή είναι απολύτως ουσιαστική και απαραίτητη για κάθε επαγγελματία που εργάζεται ψυχοθεραπευτικά/συμβουλευτικά με άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν ψυχολογικές δυσκολίες και προβλήματα ψυχικής υγείας.

Αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Ἀλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία» είναι η εκπαίδευση και εξειδίκευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων στη «Συνθετική Ψυχοθεραπεία». Το Πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας και υπό προϋποθέσεις και σε αποφοίτους άλλων Ανθρωπιστικών Επιστημών (εκπαιδευτικοί, κοινωνιολόγοι κ.λπ.). Πρόκειται για τετραετές πρόγραμμα τεσσάρων αυτόνομων ετήσιων (12 μήνες) κύκλων (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV), που στοχεύει στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία θεωρητικά, εργαστηριακά, βιωματικά και πρακτικά).

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η Συνθετική Προσέγγιση είναι η τελευταία εξέλιξη, αυτή τη στιγμή, στο χώρο της ψυχοθεραπείας, συνδυάζει περισσότερες της μίας προσεγγίσεις και αναδύθηκε από ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν το συγκριτικό της πλεονέκτημα σε σχέση με τις μεμονωμένες προσεγγίσεις, όπως ψυχαναλυτική, γνωστική, συμπεριφορική, ανθρωπιστική, οικογενειακή, μορφολογική κ.λπ.

Προκειμένου να επιτευχθούν ο σκοπός και οι μαθησιακοί στόχοι του Προγράμματος η εκπαίδευση γίνεται σε τέσσερα επίπεδα:

 • Θεωρητικό επίπεδο: 15 Θεωρητικά μαθήματα «Ψυχοθεραπευτικών Προσεγγίσεων»,
 • Εργαστηριακό επίπεδο: 7 Εργαστηριακά μαθήματα «Ψυχοθεραπευτικών Τεχνικών» και σειρά σεμιναρίων ψυχοθεραπείας,
 • Βιωματικό επίπεδο: 250 ώρες προσωπικής ανάπτυξης μέσω «Ατομικής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας»,
 • Πρακτικό επίπεδο: 720 ώρες άσκησης στην εφαρμογή της ψυχοθεραπείας μέσω «Πρακτικής Άσκησης» με «Ατομική και Ομαδική Εποπτεία»,
 • Ερευνητικό επίπεδο: Τελική Εργασία Ολοκλήρωσης Σπουδών.

Στο παρόν Πρόγραμμα, παράλληλα με την ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία, δίνεται έμφαση στη σε βάθος κατανόηση τριών σημαντικών Ψυχοθεραπευτικών Προσεγγίσεων:
α) Συστημική,
β) Υπαρξιακή
γ) Πολιτισμική-Πολυπολιτισμική.

Δευτερευόντως δίνεται έμφαση στις Ψυχοδυναμικές και Γνωστικο-συμπεριφορικές Προσεγγίσεις με στόχο την καλλιέργεια της ψυχολογικής σκέψης και της όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης και σφαιρικής κατανόησης του ανθρώπινου ψυχισμού, ώστε να οδηγηθεί σταδιακά ο εκπαιδευόμενος σε μια ουσιαστικά Συνθετική Προσέγγιση στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ἀλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία» στοχεύει μέσα από ένα οργανωμένο περιβάλλον μάθησης και εκπαίδευσης να οδηγήσει τους εκπαιδευόμενους στην βαθμιαία απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, ώστε να αναπτύξουν σταδιακά τη ψυχολογική τους σκέψη και την ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται ολοκληρωμένα τον ανθρώπινο ψυχισμό και να κατανοούν τη φιλοσοφία της Συνθετικής Ψυχοθεραπευτικής Προσέγγισης στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών δυσκολιών και προβλημάτων.

Συγκεκριμένα αποσκοπεί:

 • Στην κατανόηση της σημασίας της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας και στην εμβάθυνση και εξοικείωση με τη φιλοσοφία της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας,
 • Πρωτίστως, στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη θεωρία και τις τεχνικές της Συνθετικής Προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία, δίνοντας έμφαση σε τρεις σημαντικές Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις, την Υπαρξιακή, τη Συστημική και την Πολιτισμική/Πολυπολιτισμική, καθώς και στη σύνθεσή τους στην κλινική πράξη,
 • Δευτερευόντως, στην κατανόηση της θεωρίας και του τρόπου σκέψης των Ψυχοδυναμικών και Γνωστικο-συμπεριφορικών Προσεγγίσεων με στόχο την καλλιέργεια της ψυχολογικής σκέψης και της όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης και σφαιρικής κατανόησης του ανθρώπινου ψυχισμού,
 • Στην κατανόηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την εφαρμογή των ψυχοθεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών της Συνθετικής Προσέγγισης,
 • Στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων,
 • Στην ευαισθητοποίηση σε θέματα δεοντολογίας σε σχέση με την ψυχοθεραπευτική πράξη,
 • Στην ανάπτυξη της ικανότητας, των δεξιοτήτων και των τεχνικών που απαιτούνται για παροχή ψυχοθεραπευτικής βοήθειας σε άτομα που παρουσιάζουν ψυχολογικές δυσκολίες και προβλήματα.

Οι παραπάνω επιμέρους σκοποί προσεγγίζονται σε ένα πρώτο επίπεδο στον «κύκλο Ι». Σταδιακά επιτυγχάνονται πλήρως με την ολοκλήρωση και των τριών επόμενων ετήσιων κύκλων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι μαθησιακοί στόχοι του εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι:

 • Να αναπτύξουν τη ψυχολογική τους σκέψη,
 • Να αναπτύξουν τη στάση και τη φιλοσοφία ζωής που θα πρέπει να διέπει τον επαγγελματία που ασκεί τη Συνθετική Προσέγγιση στην Ψυχοθεραπεία,
 • Να γνωρίζουν τη σημαντικότητα και τα χαρακτηριστικά της θεραπευτικής σχέσης, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή μέσα από την Συνθετική Προσέγγιση και να αναπτύξουν την ικανότητα για δημιουργία αποτελεσματικής θεραπευτικής σχέσης,
 • Να καλλιεργήσουν ένα συνθετικό τρόπο σκέψης και προσέγγισης πολύπλοκων φαινομένων και διατύπωσης θεραπευτικών υποθέσεων,
 • Να αναπτύξουν σταδιακά μια σταθερή βάση στη θεωρία και την πράξη της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας με ειδική αναφορά στην Υπαρξιακή, τη Συστημική και την Πολιτισμική/Πολυπολιτισμική Προσέγγιση,
 • Να κατακτήσουν τη θεωρία και τις έννοιες τη Συστημικής Προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία,
 • Να γνωρίζουν επαρκώς τη θεωρία και τη φιλοσοφία της Υπαρξιακής Προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία,
 • Να κατανοούν πλήρως τη θεωρία και τις έννοιες της Πολιτισμικής-Πολυπολιτισμικής Προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία,
 • Να μπορούν να κάνουν τη σύνθεση των τριών παραπάνω Ψυχοθεραπευτικών Προσεγγίσεων (Υπαρξιακής, Συστημικής, Πολιτισμικής)
 • Να εξοικειωθούν με τη θεωρία και τον τρόπο σκέψης των Ψυχοδυναμικών και Γνωστικοσυμπεριφορικών Προσεγγίσεων, ώστε να οδηγηθούν σταδιακά σε μια ουσιαστικά συνθετική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων,
 • Να επιδεικνύουν σεβασμό και έμπρακτη αποδοχή στην κλινική πράξη της διαφορετικότητας των ατόμων, όπως για παράδειγμα φυλή, ηλικία, σεξουαλικός προσανατολισμός, φύλο, αναπηρία κ.λπ.,
 • Να αναπτύξουν κατανόηση και κριτική σκέψη για σύγκριση διαφορετικών Ψυχοθεραπευτικών Προσεγγίσεων,
 • Να προχωρήσουν την προσωπική τους ανάπτυξη, βελτιώνοντας την αυτογνωσία τους, διαχειριζόμενοι ψυχοθεραπευτικά δικά τους προσωπικά θέματα και δυσκολίες,
 • Να κατακτήσουν θεωρητικά και πρακτικά το πλήρες φάσμα των ψυχοθεραπευτικών τεχνικών,
 • Να μπορούν να παρακολουθήσουν ψυχοθεραπευτικά με επάρκεια, γνώση και εμπειρία ένα άτομο,
 • Να έχουν τις ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού/ανισότητας, καθώς και για την ένταξη των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς και/ή πολιτισμικά μειονοτικές ομάδες στην Ελληνική κοινωνία,
 • Να είναι σε θέση να προωθήσουν και να συνδέσουν τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στην Ψυχοθεραπεία, με έμφαση στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση κατάλληλων ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων σε διάφορα πλαίσια και πληθυσμούς,
 • Να αναπτύξουν μια σε βάθος κατανόηση και σεβασμό για τις αρχές δεοντολογίας που διέπουν το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή.

Οι παραπάνω μαθησιακοί στόχοι προσεγγίζονται σε ένα πρώτο επίπεδο στον κύκλο Ι. Σταδιακά επιτυγχάνονται πλήρως με την ολοκλήρωση και των τριών επόμενων ετήσιων κύκλων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Αλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία» είναι ένα απαιτητικό πρόγραμμα που στοχεύει στην σταδιακή εκπαίδευση των επιμορφούμενων στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία.

Ο κάθε κύκλος είναι διάρκειας 12 μηνών (ένα ακαδημαϊκό έτος) και σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει περί τις 10 διδακτικές ενότητες, συνολικού φόρτου εργασίας 1500 περίπου ωρών, που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Η εκπαίδευση είναι εντατική, γίνεται με τη μεικτή μέθοδο και περιλαμβάνει εξ αποστάσεως και δια ζώσης μαθήματα και σεμινάρια. Τα δια ζώσης μαθήματα γίνονται Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή. Με την ολοκλήρωση των τεσσάρων κύκλων (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV) του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι συμπληρώνουν περί τις 2000 ώρες εκπαίδευσης:

 • Θεωρητικά & Εργαστηριακά Μαθήματα: 800-1000 ώρες
 • Πρακτική Άσκηση: 720 ώρες
 • Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης: 180 ώρες
 • Προσωπική Ανάπτυξη: 250 ώρες

Αναλυτικά το Πρόγραμμα Σπουδών και για τους τέσσερεις ετήσιους κύκλους (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV) περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα/διδακτικές ενότητες:

 • Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις
 • Εργαστήριο I, ΙΙΙ: Στάση & Φιλοσοφία Ζωής του Ψυχοθεραπευτή Συνθετικής Προσέγγισης
 • Συνθετική Ψυχοθεραπεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Συστημική Ψυχοθεραπεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Πολιτισμική/ Πολυπολιτισμική Ψυχοθεραπείας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Εργαστήριο ΙΙ, ΙV, V: Ψυχοθεραπευτικές Τεχνικές Συνθετικής Προσέγγισης
 • Εργαστήριο VI, VII: Ψυχοπαθολογία & Συνθετική Ψυχοθεραπεία
 • Ψυχοθεραπεία Ομάδων
 • Σύνθεση Συστημικής, Υπαρξιακής & Πολιτισμικής Προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία
 • Πρακτική Άσκηση Ι, ΙΙ: Προπαρασκευαστική
 • Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ, IV: Σε Πραγματικό Περιβάλλον
 • Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV
 • Προσωπική Ανάπτυξη Ι – Ατομική Ψυχοθεραπεία
 • Προσωπική Ανάπτυξη ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV – Ομαδική Ψυχοθεραπεία
 • Σεμινάρια Ι, II, III, IV
 • Τελική Εργασία Ολοκλήρωσης Σπουδών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε πτυχιούχους ή τελειόφοιτους ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και ειδικότερα της ψυχικής υγείας και υπό προϋποθέσεις και σε αποφοίτους άλλων Ανθρωπιστικών Επιστημών (π.χ. εκπαιδευτικούς, κοινωνιολόγους) που εργάζονται με άτομα ή ομάδες και ο επαγγελματικός τους ρόλος ενέχει μια συμβουλευτική ή/και ψυχοθεραπευτική διάσταση.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

• Ηλικία εισαγωγής είναι το 23 έτος κατ’ ελάχιστο,

• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (AEI, TEI, Κολλέγια) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

• Γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 τουλάχιστον.

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

• Γνώσεις ψυχολογίας στις βασικές σπουδές,

• Βασικές γνώσεις Η/Υ και χρήσης του διαδικτύου.

• Πρόσβαση στο διαδίκτυο

• Κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ:

• Της συγκρότησης της προσωπικότητάς τους,

• Της ύπαρξης χαρακτηριστικών επιθυμητών στην ψυχοθεραπεία,

• Των κινήτρων που τους ωθούν στη συγκεκριμένη ειδίκευση,

• Των ειδικών προσόντων/χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων τους,

• Άλλων στοιχείων που μπορεί να επηρεάσουν την ομαλή ένταξή τους στο Πρόγραμμα.

Η εκπαίδευση εναρμονίζεται και υπερκαλύπτει τα κριτήρια/στάνταρντ των Ελληνικών και Διεθνών Εταιρειών Ψυχοθεραπείας και με την ολοκλήρωση των τριών πρώτων κύκλων (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ), οι απόφοιτοι αποκτούν επάρκεια για άσκηση Συνθετικής Συμβουλευτικής στο χώρο της ψυχικής υγείας, ενώ με την ολοκλήρωση και του IV κύκλου αποκτούν επάρκεια για άσκηση Συνθετικής Ψυχοθεραπείας.

Με την ολοκλήρωση της τετραετούς ή της τριετούς εκπαίδευσής τους οι απόφοιτοι μπορούν να γίνουν τακτικά μέλη των Ελληνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εταιρειών Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής και ειδικότερα Συνθετικής Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής.

Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος καλύπτεται αποκλειστικά από τα δίδακτρα που καταβάλλουν οι εκπαιδευόμενοι. Τα δίδακτρα του πρώτου ετήσιου κύκλου ανέρχονται στο ποσό των 2300 ευρώ.

Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι, στην περίπτωση που δεν έχουν ήδη κάνει ατομική ψυχοθεραπεία που τους αναγνωρίζεται, επιβαρύνονται με το κόστος της προσωπικής τους ψυχοθεραπείας, που μπορεί να γίνει:

• είτε με ψυχοθεραπευτή της επιλογής τους, οπότε το Πρόγραμμα δεν εμπλέκεται στο ύψος της αμοιβής και στον τρόπο καταβολής της,

• είτε με ψυχοθεραπευτή/συνεργάτη του Προγράμματος με συγκεκριμένο χαμηλό ύψος αμοιβής, που καταβάλλεται απευθείας στον ίδιο.

Υπό προϋποθέσεις χορηγείται συγκεκριμένος αριθμός υποτροφιών.

Επικοινωνία με τον φορέα