Ακολουθήστε μας 

Blog

23/06/2023 0 Comments

Αναγνώριση πτυχίων Ψυχολογίας Εξωτερικού και Κολλεγίων: Οσα πρέπει να ξέρετε για τις διαδικασίες του ΔΟΑΤΑΠ και του ΑΤΕΕΝ- Οδηγός

Πιο περίπλοκη έχει γίνει από το 2019 η αναγνώριση πτυχίων Ψυχολογίας εξωτερικού από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδίως όταν αυτά έχουν αποκτηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που θέλετε να κατοχυρώσετε αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας προς Πτυχίο Ψυχολογίας Ελληνικού ΑΕΙ, θα πρέπει – μεταξύ των απαραίτητων δικαιολογητικών του φακέλου σας – να μεριμνήσετε και για την προσκόμιση αναλυτικής περιγραφής εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης στην Ψυχολογία, επειδή για την απόκτηση του βασικού τίτλου Ψυχολογίας της ημεδαπής απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός ωρών Πρακτικής Άσκησης (τουλάχιστον 120) υπό εποπτεία ψυχολόγου.

Στην αναλυτική περιγραφή πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Φορείς / δομές όπου πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση.

2. Σύνολο ωρών και/ή μονάδες ECTS που αντιστοιχούν στην Πρακτική Άσκηση που έχει εκπονηθεί.

3. Χρονικές περίοδοι που καλύπτει η πραγματοποίησή της (ημερομηνίες από … έως…).

4. Κατανομή ωρών ανά χρονική περίοδο (π.χ. εβδομαδιαίως, μηνιαίως κ.ο.κ.).

5. Γνωστικά αντικείμενα Πρακτικής Άσκησης.

6. Πλαίσιο – διαδικασία εποπτείας.

Προσέξτε όμως: Η βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης Ψυχολογίας δεν είναι απαιτούμενο δικαιολογητικό για τους αιτούντες από τον ΔΟΑΤΑΠ απλή αναγνώριση ισοτιμίας προς πτυχίο ΑΕΙ, χωρίς αναγνώριση αντιστοιχίας προς την Ψυχολογία.

Επιπλέον, Το δικαιολογητικό «Βεβαίωση Τρόπου Σπουδών» για την αναγνώριση των τίτλων 1ου και 2ου κύκλου εξ αποστάσεως σπουδών, το οποίο απαιτείται, ήδη, για τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών εφόσον το ίδρυμα απονομής συγκαταλέγεται στον κατάλογο αλλοδαπών ιδρυμάτων με συμφωνία δικαιόχρησης στην Eλλάδα, θα απαιτείται για όλα τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών για όσους πρόκειται να αποφοιτήσουν από εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών έχοντας εγγραφεί σε αυτά μετά τις 6/10/2022.

Τα κολέγια

Αυτό συμβαίνει ώστε να μην παρεισφρύσει στις αναγνωρίσεις του ΔΟΑΤΑΠ απόφοιτος από συνεργαζόμενο με ξένο ΑΕΙ ελληνικό κολέγιο, καθώς η διαδικασία επαγγελματικής αναγνώρισης των πτυχίων αυτών είναι εντελώς διαφορετική και δεν περνάει μέσα από τον ΔΟΑΤΑΠ, αλλά γίνεται βάσει του ν. 4635/ΦΕΚ.167/30-10-2019 που αποδίδει επαγγελματική ισοδυναμία και επαγγελματικά προσόντα σε κατόχους τίτλων τριετών ακαδημαϊκών σπουδών – Bachelor, καθώς και με το άρθρο 50 του ν. 4653/ΦΕΚ.12/24-1-2020, σύμφωνα με το οποίο δόθηκε η δυνατότητα και σε πτυχιούχους Ψυχολογίας τριετούς φοίτησης να διοριστούν στη δημόσια εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, οι διατάξεις αυτές προβλέπουν ότι οι κάτοχοι τίτλων τριετών σπουδών – Bachelor, οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου σε άλλο κράτος-μέλος

(α) κατόπιν εξέτασης με γραπτή δοκιμασία, θα μπορούν να αποκτούν βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου Ψυχολογίας, εφόσον υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του Προγράμματος Σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών και του αντίστοιχου Προγράμματος Σπουδών της ημεδαπής και

(β) με επιπλέον πρακτική άσκηση, έως τρία χρόνια, θα αποκτούν βεβαίωση επαγγελματικών προσόντων Ψυχολόγου, εφόσον η εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από τη βεβαίωση επάρκειας ή τον τίτλο εκπαίδευσης που διαθέτει ο αιτών.

Οι βεβαιώσεις ισοτιμίας και προσόντων εκδίδονται από το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) του Υπουργείου Παιδείας και οδηγούν στην έκδοση από τις Περιφέρειες Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου.

Περισσότερα εδω: www.minedu.gov.gr/ateen-anagnorisi-epaggelmatikis-isodynamias

Αντιδράσεις

Εδώ πρέπει όμως να σημειώσουμε, ότι η αναγνώριση (επαγγελματικών προσόντων κατόπιν 3ετών σπουδών) που προαναφέραμε έχει δημιουργήσει ήδη εντάσεις στο χώρο των Ψυχολόγων.

Ενδεικτικά, η Εθνική Επιτροπή Ψυχολογίας, την οποία έχουν συστήσει ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων – Σ.Ε.Ψ. (επαγγελματικός σύλλογος) και η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία – ΕΛ.Ψ.Ε. (επιστημονική εταιρεία), που εκπροσωπούν την Ψυχολογία στην Ελλάδα, διαμαρτύρεται για 6 λόγους.

Οι λόγοι είναι οι ακόλουθοι:

1. Οι τριετείς σπουδές επιπέδου Bachelor εξισώνονται ουσιαστικά με τις τετραετείς σπουδές Ψυχολογίας των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Η γραπτή δοκιμασία, που προβλέπεται, δεν μπορεί να καλύψει τη διαφορά στις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούνται κατά τη διάρκεια ενός έτους σπουδών.

2. Η επιβολή των αντισταθμιστικών μέτρων για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας ή/και επαγγελματικών προσόντων Ψυχολόγου επαφίεται στην κρίση του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν). Υπό αυτή την έννοια, ο υπήκοος κράτους –μέλους ή και τρίτης χώρας θα μπορεί να αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας ή/και επαγγελματικών προσόντων βάσει τίτλου σπουδών τριετούς διάρκειας.

Όμως ο τίτλος σπουδών στην Ψυχολογία αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο και δεν μπορεί να αποδίδεται μόνο βάσει αυτού η επαγγελματική ισοδυναμία τίτλου Ψυχολόγου και τα επαγγελματικά προσόντα Ψυχολόγου.

3. Με βάση το αρθ. 50 του ν. 4653/ΦΕΚ.12/24-1-2020 για το διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση παρακάμπτεται η προϋπόθεση της αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε κατόχους τίτλων σπουδών Ψυχολογίας τριετούς φοίτησης της αλλοδαπής και της ημεδαπής (Κολέγια) να μπορούν να διοριστούν στο δημόσιο.

4. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν αποκτούν οι κάτοχοι τριετών τίτλων σπουδών στη Ψυχολογία – Bachelor το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. Οι κάτοχοι τριετών τίτλων σπουδών Ψυχολογίας – Bachelor Βρετανικών Πανεπιστημίων, δεν αποκτούν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, για το οποίο απαιτούνται πολύ περισσότερα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα.

5. Η νομοθεσία αυτή, όπως και η παλαιότερη, έχουν δημιουργήσει ήδη στη χώρα μας επαγγελματίες Ψυχολόγους δύο ταχυτήτων. Αυτούς με τα πλήρη προσόντα που απαιτεί η ελληνική νομοθεσία και εκείνους με ελλιπή προσόντα, που επαγγελματοποιεί η νέα νομοθεσία. Ως εκ τούτου, επειδή το επάγγελμα του Ψυχολόγου συγκαταλέγεται στα επαγγέλματα Υγείας, η ελλιπής κατάρτιση των επαγγελματιών αυτών εγκυμονεί κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία.

6. Εφόσον κάτοχοι τίτλων με τρία έτη σπουδών στη Ψυχολογία – Bachelor θα μπορούν να αποκτήσουν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα, θα έχουν, εν συνεχεία, τη δυνατότητα να αναζητήσουν, με τα ελλιπή αυτά προσόντα, εργασία Ψυχολόγου και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου χορηγείται μόνο μετά από πέντε έτη ακαδημαϊκών σπουδών και ένα χρόνο πρακτικής άσκησης.

Η Εθνική Επιτροπή Ψυχολογίας ζητά από την Πολιτεία στον τομέα της επαγγελματικής εφαρμογής της Ψυχολογίας, η χώρα μας να εναρμονιστεί με τις άλλες ευρωπαϊκές νομοθεσίες.

Ως εκ τούτου, προτείνει τα παρακάτω:

α) Δεν νοούνται επαγγελματικά δικαιώματα Ψυχολόγου σε κατόχους τίτλων τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης – Bachelor.

β) Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών τριετούς διάρκειας-Bachelor να αποκτούν μόνο τα επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο τίτλο στη χώρα του Πανεπιστημίου που φοίτησαν.

γ) Είναι αναγκαία πλέον η αναθεώρηση των κριτηρίων, που ισχύουν έως σήμερα για την απόκτηση Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου και να αντιστοιχηθούν τα κριτήρια με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία απαιτούν πενταετούς διάρκειας σπουδές στην Ψυχολογία, περιλαμβάνοντας βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο και πρακτική άσκηση τουλάχιστον ενός έτους υπό εποπτεία Ψυχολόγου.

δ) Τα ανωτέρω ακαδημαϊκά και επαγγελματικά κριτήρια θα πρέπει να ισχύουν για όλους τους τύπους της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δηλαδή τόσο για τη δημόσια όσο και για την ιδιωτική, όπως ισχύουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Σημειώνουμε ωστόσο ότι παρά τις διαμαρτυρίες, το νομικό πλαίσιο που ισχύει τα τελευταία χρόνια δεν έχει ανατραπεί και οι αναγνωρίσεις πτυχίων που χορηγούνται από ελληνικά κολέγια κατόπιν συμφωνιών δικαιόχρησης, αναγνωρίζονται πλέον επαγγελματικά από το ΑΤΕΕΝ.

Και η πρακτική άσκηση έχει προβλήματα

Αλλά και το ζήτημα των της πρακτικής άσκησης έχει έχει προκαλέσει πλήθος διαμαρτυριών από αποφοίτους ξένων προγραμμάτων ψυχολογίας.

Αυτό καθώς στο Πάντειο Πανεπιστήμιο λχ, παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε περίπου 80 διαφορετικούς φορείς, κυρίως, του δημοσίου τομέα. Κάθε νέο ακαδημαϊκό έτος, η λίστα των συνεργαζόμενων φορέων επικαιροποιείται και τα διαθέσιμα πλαίσια πρακτικής άσκησης εμπλουτίζονται, ώστε οι ακαδημαϊκές γνώσεις των φοιτητών να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επαγγελματικές συνθήκες και προοπτικές.

Σύμφωνα, όμως, με σχετικές καταγγελίες από αποφοίτους Ψυχολογίας πανεπιστημίων του εξωτερικού, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην Ελλάδα, προκειμένου να υπάρξει αναγνώριση της σχετικής αντιστοίχισης και ισοτιμίας του πτυχίου τους, η απάντηση του Παντείου Πανεπιστημίου είναι ότι, οι αιτήσεις αυτές δεν προχωρούν, με αποτέλεσμα, οι απόφοιτοι αυτοί να βρίσκονται σε τέλμα.

Υποστηρίζουν οι ως άνω κάτοχοι πτυχίων Ψυχολογίας του εξωτερικού, επίσης ότι, όσοι φοιτητές σπουδάζουν στο αντίστοιχο Τμήμα Ψυχολογίας, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, πραγματοποιούν, άμεσα, την πρακτική τους άσκηση, μέσω της επί τούτου πλατφόρμας του λογισμικού «Άτλας», ενώ, δεν ισχύει κάτι τέτοιο και για όσους έχουν αποφοιτήσει από πανεπιστήμια του εξωτερικού, με αποτέλεσμα, όχι μόνο να μη μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους και να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους οι κάτοχοι πτυχίων Ψυχολογίας του εξωτερικού, αλλά συνακολούθως, να μη μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα που σπούδασαν στην χώρα μας.

Ακόμα, παράπονα υπάρχουν για το διαχωρισμό σε δια ζώσης και εξ αποστάσεως σπουδές. Ενδεικτικά, Φοιτητές και Απόφοιτοι Ψυχολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε επιστολή τους προς την τέως υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ανέφεραν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

«Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό του ΔΟΑΤΑΠ, το πτυχίο ψυχολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου αναγνωρίζεται ως αντίστοιχο υπό την προϋπόθεση να αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με ένα από τα προσφερόμενα πτυχία που απονέμει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), το οποίο στην παρούσα φάση δεν υφίσταται.

Συνεπακόλουθα σας θέτουμε το πρώτο ερώτημα: πως είναι δυνατόν ο ελληνικός κρατικός φορέας αναγνώρισης πτυχίων να θέτει ως βασικό κριτήριο αντιστοίχισης ενός προγράμματος της αλλοδαπής την ύπαρξη ενός προγράμματος της ημεδαπής το οποίο δεν υπάρχει; Κα Υπουργέ, τέτοιου είδους νομοθετική ασάφεια η οποία δεν εξασφαλίζει την αντιστοίχιση του προγράμματός μας με τα πανεπιστήμια της ημεδαπής έχει ως μοναδική πραγματική συνέπεια την αδυναμία αξιοποίησης των γνώσεων μας στους ανάλογους φορείς εργασίας και την εξαίρεσή μας από το συλλογικό κοινωνικό όφελος.

Επιπρόσθετα, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ψυχολογίας προσφέρεται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με δύο μορφές: τη δια ζώσης και την εξ’ αποστάσεως. Η δομή των δύο προγραμμάτων είναι κοινή και για την απονομή του προπτυχιακού τίτλου απαιτείται η ολοκλήρωση του ίδιου αριθμού μαθημάτων σε κάθε κατηγορία αλλά και η απονομή ισάριθμων πιστωτικών μονάδων ECTS ανά μάθημα.

Συνεπώς, τα δύο προγράμματα έχουν κοινό οδηγό σπουδών μαθημάτων και διαφέρουν μόνο στον τρόπο διδασκαλίας τους. Κα Υπουργέ σας θέτουμε το δεύτερο ερώτημα: γιατί το προπτυχιακό πρόγραμμα ψυχολογίας δια ζώσης αναγνωρίζεται ως ισότιμο και αντίστοιχο των προς τα απονεμόμενα από τα τμήματα Ψυχολογίας των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 3328/2005, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3369/2005, άρθρο 18 και το Ν. 3467/2006, άρθρο 20), ενώ το προπτυχιακό πρόγραμμα ψυχολογίας εξ’ αποστάσεως όχι;

Συνεπώς, τίθεται ένα τρίτο ερώτημα: για ποιο λόγο η Ελλάδα αρνείται να αναγνωρίσει το πρόγραμμα ως αντίστοιχο των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων; Πώς γίνεται σε ένα αδελφό κράτος όπως είναι η Κύπρος, με το οποίο μοιραζόμαστε την ίδια ιστορία, γλωσσά κλπ. το εν λόγω πτυχίο να αποτελεί προσόν, ώστε να κατέχει τα δικαιώματα που κατέχει, ενώ στην Ελλάδα να απαξιώνεται; Μήπως όλη αυτή η απαξίωση οφείλεται στον τρόπο που παρέχεται το πρόγραμμα; δηλαδή, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση; Αν τούτο είναι αληθές, παραβιάζεται κατάφορα το παγκόσμιο δίκαιο το οποίο την ανώτατη εκπαίδευση, καθώς η συμβατική και εξ αποστάσεως μέθοδος διδασκαλίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θεωρείται ισότιμη»

Τα δικαιολογητικά που ζητάει ο ΔΟΑΤΑΠ

Ας δούμε όμως ποια δικαιολογητικά ζητάει ο ΔΟΑΤΑΠ για να αναγνωρίσει πτυχία 1ου κύκλου σπουδών εξωτερικού:

Παράβολο 184,32€ (180€ + 2%χαρτ. + 20%ΟΓΑ χαρτ.). Το ποσό αυτό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. Λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595, IBAN: GR05 0100 0240 0000 0002 6072 595). Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ως καταθέτης ο πολίτης που υποβάλλει την αίτηση αναγνώρισης.

Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές φωτοαντίγραφο

Εντυπο συγκατάθεσης: Συμπληρώνεται και υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο για κάθε ένα από τα Ιδρύματα όπου σπούδασε για την απόκτηση του κρινόμενου τίτλου και είναι διαθέ-σιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας e-doatap.doatap.gr.
Με το έντυπο αυτό, εξουσιοδοτείται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να ζητά από το/τα Ιδρύματα διευκρινιστικά/συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον/τους τίτλο/ους σπουδών του

Τίτλος 1ου κύκλου σπουδών: Αντίγραφο του τίτλου 1ου κύκλου σπουδών (βασικού τίτλου) του οποίου ζητείται η αναγνώριση, το οποίο είτε
Α) θα φέρει θεώρηση για την γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) και, κατόπιν, νόμιμη επικύρωση από μία από τις παρακάτω ελληνικές αρχές:

  • τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτε-ρικών της Ελλάδος
  • ή Έλληνα δικηγόρο
  • ή την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο

Β) Σε περίπτωση που δεν φέρει θεώρηση για την γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) και εφόσον ο τίτλος εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα, μπορεί να ε-πισυναφθεί απλό αντίγραφο του τίτλου στην αίτηση αλλά ο αιτών οφείλει να ενημερώσει το Πανεπιστήμιο να τον αποστείλει και στον ΔΟΑΤΑΠ για αντιπαραβολή (ταχυδρο-μικώς ή ηλεκτρονικώς στο [email protected])
Επιπλέον, πρέπει να υποβληθεί και επίσημη μετάφραση

Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript of records) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτη-σης, το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την ημερομηνία απονομής του τίτλου. Κατατίθεται αντίγραφο (ισχύουν τα ίδια για τη θεώρηση όπως ανωτέρω)
Επιπλέον, πρέπει να υποβληθεί και επίσημη μετάφραση

Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement). Απαιτείται εφόσον χορηγείται από το Ίδρυμα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΠΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (για προγράμματα φυσικής παρακολούθησης)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (για εξ αποστάσεως προγράμματα)
(απαιτείται για τα εξ αποστάσεως προγράμματα εφόσον το ίδρυμα απονομής συγκαταλέγεται στον κατάλογο αλλοδαπών ιδρυμάτων με συμφωνία δικαιόχρησης στην Eλλάδα ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ τα εξ αποστάσεως προγράμματα για τους εγγραφέντες σε αυτά μετά τις 06/10/2022.)

Διπλωματική/πτυχιακή εργασία: Απαιτείται εφόσον προβλεπόταν υποχρεωτικά ή προαιρετικά από το πρόγραμμα σπουδών

Περίληψη εργασίας: Σε περίπτωση που η εργασία που επισυνάφθηκε είναι σε γλώσσα πλην της Ελληνικής, Αγγλικής και Γαλλικής, και δεν περιέχει περίληψη σε κάποια από αυτές τις γλώσσες, θα πρέπει να επισυναφθεί η περίληψή της στα Ελληνικά ή Αγγλικά

Βεβαίωση πρακτικής άσκησης: Εφόσον έχει διεξαχθεί πρακτική άσκηση που προβλεπόταν από το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να υποβληθεί σχετική βεβαίωση του ιδρύματος απονομής με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Φορείς / δομές όπου πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση.
2. Σύνολο ωρών και/ή μονάδες ECTS που αντιστοιχούν στην Πρακτική Άσκηση που έχει εκπονηθεί.
3. Χρονικές περίοδοι που καλύπτει η πραγματοποίησή της (ημερομηνίες από … έως…).
4. Κατανομή ωρών ανά χρονική περίοδο (π.χ. εβδομα-διαίως, μηνιαίως κ.ο.κ.).
5. Γνωστικά αντικείμενα Πρακτικής Άσκησης.
6. Πλαίσιο – διαδικασία εποπτείας.

Μεταφορά πιστωτικών μονάδων: Εφόσον έχουν αναγνωρισθεί/μεταφερθεί μαθήματα από προγενέστερο/α πτυχίο/α ή από μέρος σπουδών απαιτείται η επισύναψη σε ενιαίο αρχείο των παρακάτω δικαιολογητικών:
Α) Το πτυχίο και το πιστοποιητικό μαθημάτων από το ίδρυμα από το/α οποίο/α έχει γίνει η μεταφορά των μονάδων, εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος σπουδών ή μόνο το πιστοποιητικό μαθημάτων αν δεν είχε ολοκληρωθεί ο κύκλος σπουδών
Β) Βεβαίωση από το ίδρυμα που έχει απονείμει τον υπό αναγνώριση τίτλο, στην οποία θα διευκρινίζεται η αναγνώριση/μεταφορά πιστωτικών μονάδων

Όλα τα ανωτέρω πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση από τον ενδιαφερόμενο σε ενιαίο αρχείο και επιπλέον να ζητηθούν με δική του ευθύνη να σταλούν και στον ΔΟΑ-ΤΑΠ (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο [email protected]), ώστε να γίνει αντιπαραβολή.

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω εκδίδονται από το Ίδρυμα σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να επισυναφθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο επίσημη μετάφραση από:

  • τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτε-ρικών της Ελλάδος – Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών – Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών (mfa.gr)
  • ή Έλληνα δικηγόρο
  • ή την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο

Τι χρειάζεται για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου- Οι οδηγίες της Περιφέρειας Αττικής

Ο μέγιστος χρόνος εξυπηρέτησης είναι 3 μήνες. Ο αναμενόμενος χρόνος εξυπηρέτησης είναι 60 μέρες

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία.

Ανατρέξτε στα διαθέσιμα σημεία εξυπηρέτησης στην καρτέλα Πρόσβαση & Επικοινωνία. Κόστος υπηρεσίας: Παράβολο χαρτοσήμου 30€ και παράβολο δημοσίου 8€

1. Φωτοτυπία πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες Yπηρεσίες αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ.*

2. Παράβολο 8€
Η προμήθεια των αποδεικτικών πληρωμής γίνεται κατά τις κείμενες διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν [ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Β’), ΠΟΛ 1150/15-05-2014 (ΦΕΚ 1357 Β’), ΠΟΛ 1131/24-06-2015 (ΦΕΚ 1324 Β’)] .

3. Παράβολο χαρτοσήμου 30€**

4. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων ταυτότητας.

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου ταυτοποιητικού στοιχείου.

6. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. (αναζητείται αυτεπάγγελτα).

7. Υπεύθυνη Δήλωση που να αναγράφει “Δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας ” ή στην αντίθετη περίπτωση, “Έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις”.

8. Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε., ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής-κάρτα ευρωπαίου πολίτη (άρθρο 42 του ν. 4071/2012 ΦΕΚ Α΄ 85), ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α΄80), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα, ή δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82,83,84,85,87 του ν.4251/2014 ΦΕΚ Α΄80), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88,97,106 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α΄80), ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α΄80), αντίγραφο μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρα 114 και 120 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α΄80), ή αντίγραφο δεκαετούς άδειας παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α΄80), ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα (άρθρο 12 του ν. 4356/2015 ΦΕΚ Α΄181 και άρθρο 3 του ν. 4443/2016 ΦΕΚ Α΄ 232).

Παρατηρήσεις – Οδηγίες

* Οι ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών πρέπει να φέρουν σφραγίδα Χάγης και να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Στις αρμόδιες Υπηρεσίες υποβάλλεται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου και της μετάφρασης αυτού, τα οποία αποτελούν ενιαίο έγγραφο και έχουν προηγουμένως επικυρωθεί από δικηγόρο.

** Υφίσταται η δυνατότητα εξ αποστάσεως πληρωμής του συνολικού χρηματικού ποσού σε λογαριασμό Τράπεζας, ο οποίος υποδεικνύεται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό EKE-EUGO ή τα φυσικά πρόσωπα ΕΚΕ. Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντος. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος το αποδεικτικό κατάθεσης υποβάλλεται σε ψηφιοποιημένη μορφή.

***Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατό να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Εγγραφή στο Newsletter

Ενημερωθείτε για τα άρθρα της εβδομάδας, για σεμινάρια και άλλες δράσεις που αφορούν αποκλειστικά την Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία.

Ενδιαφέροντα