Ακολουθήστε μας 

Blog

30/06/2023 0 Comments

Πρακτική Άσκηση φοιτητών ψυχολογίας – Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πληροφορίες και συνεργαζόμενοι φορείς

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα, το οποίο εντάσσεται στον 7ο κύκλο μαθημάτων (Διάφορα άλλα γενικά μαθήματα), έχει κωδικό Ψ4702, δεν έχει αριθμητική βαθμολογία αλλά χαρακτηρισμό (ΕΠΙΤΥΧΩΣ/ΑΝΕΠΙΤΥΧΩΣ) και αναγράφεται στο παράρτημα διπλώματος.

Πραγματοποιείται κατά το 4ο έτος σπουδών (Ζ΄ και Η΄ εξάμηνο σπουδών), δεν έχει προαπαιτούμενα μαθήματα και αντιστοιχεί σε 12 πιστωτικές μονάδες (12 ECTS). Οι 12 πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν σε 200 ώρες άσκησης του φοιτητή στον φορέα υποδοχής (8 πιστωτικές μονάδες) και σε 100 ώρες προσωπικής μελέτης και προετοιμασίας του υλικού που πρέπει να παραδοθεί με την ολοκλήρωση της ΠΑ (4 πιστωτικές μονάδες).

Στόχοι της πρακτικής άσκησης φοιτητών ψυχολογίας

Στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι η γνωριμία των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας με τομείς της επικείμενης επαγγελματικής δράσης τους.

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να παρατηρήσουν, να ευαισθητοποιηθούν, να προβληματισθούν και να εμπλακούν προσωπικά στη θεώρηση/αναθεώρηση θέσεων και προσεγγίσεων που διδάχθηκαν και επεξεργάσθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Με τον τρόπο αυτό μπαίνουν οι βάσεις για την ανάπτυξη και την κριτική ανασκόπηση ιδεών, θέσεων και πράξεων σχετικά με τη θέση της Επιστήμης της Ψυχολογίας στην κοινωνία.

Η Πρακτική Άσκηση αποσκοπεί στην κατανόηση της σύνδεσης θεωρητικής γνώσης και εμπειρικής πραγματικότητας καθώς και στην εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου.

Καθήκοντα φοιτητών

Κατά την Πρακτική Άσκηση, οι φοιτητές θα πρέπει:

1. Να αποκτήσουν τη γνώση του φορέα στον οποίο ασκούνται και των καθημερινών δραστηριοτήτων που συνδέονται με το θεραπευτικό/συμβουλευτικό πλαίσιο και να συμμετέχουν πλήρως σε αυτές.

2. Να εξοικειωθούν με τις τεχνικές που εφαρμόζονται στον φορέα.

3. Να είναι συνεπείς στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί.

4. Να συνεργάζονται καλά με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του φορέα σε διαπροσωπικό και ομαδικό επίπεδο.

5. Να συμμορφώνονται με τους κανόνες Ηθικής και Δεοντολογίας που διέπουν το επάγγελμα του Ψυχολόγου.

6. Με τη ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, οι ασκούμενοι φοιτητές πρέπει να καταθέσουν στον ΕΥ της ΠΑ:
α) παρουσιολόγιο της ΠΑ (υπογεγραμμένο από τον κλινικό επόπτη),
β) έντυπο αξιολόγησης του φοιτητή (υπογεγραμμένο από τον κλινικό επόπτη),
γ) έντυπο αξιολόγησης/έκθεση πεπραγμένων του φοιτητή για την εμπειρία που αποκόμισε.

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών για πρακτική άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται από τους φοιτητές που επιλέγονται στον εκάστοτε κύκλο με βάση τα εξής κριτήρια επιλογής/κατάταξης και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

(α) Έτος φοίτησης * (-2.0)
(β) Μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς *2.5
(γ) Τρέχων μέσος όρος βαθμολογίας *1.0

Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των ανωτέρω.

Λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία που κατατέθηκε εντός της χρονικής περιόδου κατάθεσης των αιτήσεων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και εφόσον δεν υπάρχουν πάνω από μία διαθέσιμες θέσεις, επιλέγεται ο φοιτητής που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς περισσότερα μαθήματα.

Η τελική κατάταξη/επιλογή των φοιτητών σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια γίνεται από την εκάστοτε επιτροπή ΠΑ.

Η Επιτροπή δύναται, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΠΑ και την εύρυθμη λειτουργία της, να τοποθετήσει φοιτητή/τρια σε άλλη δομή από αυτή από την οποία έχει επιλέξει.

Το τελικό πρακτικό επιλογής και τοποθέτησης των φοιτητών σε φορείς και η αντιστοίχισή τους με ακαδημαϊκούς επόπτες επικυρώνεται από τη Συνέλευση Τμήματος Ψυχολογίας.

Περιορισμοί

Δεν επιτρέπεται η εκπόνηση ΠΑ

α) σε φορείς που ο φοιτητής εργάζεται ή σε φορείς που εργάζεται συγγενικό του πρόσωπο,
β) σε φορέα στον οποίο ο φοιτητής εκπονεί τη διπλωματική εργασία του στο ίδιο χρονικό διάστημα και
γ) σε υπηρεσίες εντός του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ενδεικτικοί συνεργαζόμενοι Φορείς Πρακτικής Άσκησης

Η λίστα ανανεώνεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στα επόμενα έτη.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΟΜΕΣ

1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ – ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

2. ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΧΑΝΙΩΝ

3. ΟΚΑΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

4. ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΣΦΕΑ-ΕΜΕ) ΟΚΑΝΑ, ΑΘΗΝΑ

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΓΩ, ΓΝΘ “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

2. ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

3. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

4. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5. ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

6. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

7. 414 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

8. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΟΜΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓΑΠΗ» ΡΕΘΥΜΝΟ

2. «ΛΩΡΙΝΑ ΓΚΑΡΑΝΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ

3. ΕΣΤΙΑΖΩ ΡΕΘΥΜΝΟ

4. ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

5. ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ

6. ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΧΑΝΙΩΝ

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

8. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

9. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «ΆΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ

10. “ΣΤΗΡΙΞΗΣ” ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

11. ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

12. SIGISMUND ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

13. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ, ΧΑΝΙΑ

14. «ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ» ΧΑΝΙΩΝ

15. ΚΑΡΙΕΡΑ ΑΕ

16. ΑΡΣΙΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

17. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ, ΑΘΗΝΑ

18. PSYCHOLATE | PSYCHOMETRIC TESTING TECHNOLOGY, ΑΘΗΝΑ

19. ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ “ΑΚΤΙΟΣ”, ΑΘΗΝΑ

20. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ATTICA, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

21. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

22. ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ν.Π.Ι.Δ), ΠΑΤΡΑ

23. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ «ΒΙΑ ΣΤΟΠ», ΚΑΒΑΛΑ

24. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ‘ΠΕΡΠΑΤΩ’, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

25. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ, ΒΕΡΟΙΑ

26. ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΈΒΡΟΥ – ΡΟΔΟΠΗΣ

27. ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΙΕΣ, ΒΟΛΟΣ

28. ΔΙΟΔΟΣ ΑΜΚΕ – ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ Κ.Η.Π.Ο.Σ., ΒΟΛΟΣ

29. ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΕΣΙΕ ΚΥΠΡΟΣ

Εγγραφή στο Newsletter

Ενημερωθείτε για τα άρθρα της εβδομάδας, για σεμινάρια και άλλες δράσεις που αφορούν αποκλειστικά την Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία.

Ενδιαφέροντα