Ακολουθήστε μας 

Blog

08/06/2023 0 Comments

Σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης: Σύντομη παρουσίαση

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1993. Αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Tμήμα το οποίο αποσκοπεί στην προετοιμασία νέων επιστημόνων και την προαγωγή και εξέλιξη της επιστήμης.

Παρά τη φαινομενικά πρόσφατη χρονολογία ίδρυσης του ανεξάρτητου Τμήματος Ψυχολογίας, οι σπουδές Ψυχολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. έχουν μακρά ιστορία.

Ειδικότερα, η Ψυχολογία διδάχθηκε ως ανεξάρτητη από τη Φιλοσοφία επιστήμη για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65, εδραιώθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή με την ίδρυση της τακτικής έδρας Γενικής Ψυχολογίας το 1965, η οποία πληρώθηκε από τον Καθηγητή Λάμπρο Χουσιάδα και συγκροτήθηκε σε πρόγραμμα σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 1972-73 στο πλαίσιο του Τμήματος Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής.

Μετεξελίχθηκε ως κατεύθυνση στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας το ακαδημαϊκό έτος 1984-85 και ανεξαρτητοποιήθηκε ως Τμήμα Ψυχολογίας στο πλαίσιο της Φιλοσοφικής Σχολής το ακαδημαϊκό έτος 1993-94.

Έκτοτε το Τμήμα Ψυχολογίας λειτουργεί με τους τρεις Τομείς του, τον Τομέα Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας, τον Τομέα Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας και τον Τομέα Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Κάθε χρόνο δέχεται περίπου 300 νέους προπτυχιακούς και 50 μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες. Συμμετέχει ενεργά σε δίκτυα ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών σε επίπεδο διδασκαλίας, έρευνας και παρεμβάσεων στην κοινότητα.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας αποσκοπεί στην παροχή άρτιας θεωρητικής εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών σε βασικά και εξειδικευμένα πεδία της Ψυχολογίας, όπως είναι η πειραματική, η βιολογική, η γνωστική, η αναπτυξιακή, η εκπαιδευτική/σχολική, η κοινωνική, η οργανωσιακή, η κλινική ψυχολογία και η νευροψυχολογία.

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Ψυχολογίας αναμένεται να έχουν πετύχει τα εξής μαθησιακά αποτελέσματα:

Α. Επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες ως προς:
(i) την αναζήτηση και κριτική εξέταση της βιβλιογραφίας
(ii) τον ερευνητικό σχεδιασμό σύμφωνα με ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις
(iii) την ανάλυση ερευνητικών δεδομένων με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων
(iv) τη σύνθεση και την ερμηνεία των ευρημάτων και
(v) την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε όλα τα παραπάνω.

Β. Εξοικείωση με την ανάπτυξη και εφαρμογή γνώσεων και μεθόδων της επιστήμης της ψυχολογίας οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση όλων των πτυχών της ανθρώπινης συμπεριφοράς και στην προαγωγή της ευημερίας ατόμων, ομάδων και της κοινότητας.

Γ. Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση στα παρακάτω ζητήματα:
(i) επιστημονική και επαγγελματική δεοντολογία
(ii) συνεργατικότητα και εργασία σε ομάδες
(iii) σεβασμό της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας
(iv) κατανόηση της οπτικής του φύλου
(v) σεβασμό του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Το Τμήμα Ψυχολογίας συγκροτείται σε τρεις Τομείς, καθένας από τους οποίους καλύπτει έναν αριθμό συγγενών γνωστικών αντικειμένων. Οι τομείς του Τμήματος είναι:

  1. Τομεας Πειραματικης και Γνωστικης Ψυχολογιας

Ο Τομέας Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Γνωστικής και Πειραματικής Ψυχολογίας, της Γηροψυχολογίας, της Βιοψυχολογίας, της Νευροψυχολογίας, της Μεθολογίας Έρευνας και της Εφαρμοσμένης Στατιστικής στις Επιστήμες Συμπεριφοράς.

Τα κύρια διδακτικά και ερευνητικά πεδία του Τομέα Γνωστικής και Πειραματικής Ψυχολογίας επικεντρώνονται στα γνωστικά, μεταγνωστικά και θυμικά ψυχολογικά φαινομένα (αντίληψη, προσοχή, μάθηση, μνήμη, σκέψη, γλώσσα, κοινωνική νόηση, συναισθήματα, μεταγιγνώσκειν) σε παιδιά, ενήλικες και κατά τη γήρανση, τη βιολογική βάση τους και τις δυσλειτουργίες τους.

  1. Τομεας Εξελικτικης και Σχολικης Ψυχολογιας

Ο Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της δια βίου ανθρώπινης ανάπτυξης και των αποκλίσεών της, της ψυχολογικής αξιολόγησης στο σχολικό πλαίσιο, της σχολικής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας, της συμβουλευτικής ψυχολογίας και των εφαρμογών της.

Οι κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις του Τομέα Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας ταυτίζονται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του Τομέα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα έχουν ως αντικείμενο τις μεθόδους ψυχολογικής αξιολόγησης και το σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης στο σχολικό πλαίσιο, την ανάπτυξη και στάθμιση ψυχομετρικών εργαλείων διαγνωστικής εκτίμησης, τη μελέτη των επιπτώσεων των πρώιμων εμπειριών στη μετέπειτα ανάπτυξη με τη χρήση μακροχρόνιων διαχρονικών μελετών σε παιδιά που μεγαλώνουν σε ιδρύματα και σε παιδιά που υιοθετούνται, θέματα γνωστικής και μεταγνωστικής ανάπτυξης, θέματα μάθησης και διδασκαλίας, την ανάπτυξη κινήτρων μάθησης και επίτευξης, τη γονεϊκή εμπλοκή στη σχολική ζωή των παιδιών και των εφήβων, την ανάπτυξη της ταυτότητας του φύλου, την επαγγελματική ανάπτυξη ειδικών κοινωνικών ομάδων, καθώς και θέματα ψυχικής υγείας και συμβουλευτικής στη σχολική κοινότητα.

  1. Τομεας Κλινικης και Κοινωνικης Ψυχολογιας

Ο Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνικής Ψυχολογίας, της Οργανωτικής Ψυχολογίας και της Κλινικής Ψυχολογίας.

Οι κύριες κατευθύνσεις στο χώρο της Κοινωνικής και Οργανωτικής Ψυχολογίας περιλαμβάνουν έρευνα και εφαρμογές σε θέματα μειονοτήτων, ρατσισμού, προκατάληψης και κοινωνικών διακρίσεων, κοινωνικών ταυτοτήτων και διομαδικών σχέσεων στην κοινότητα και σε οργανισμούς, επιπτώσεων της εργασίας και του οργανωσιακού πλαισίου στο άτομο και στην ομάδα, συλλογικών δράσεων και κοινωνικοψυχολογικών προσεγγίσεων των συγκρούσεων.

Στο πεδίο της Κλινικής Ψυχολογίας η επιστημονική δραστηριότητα εκτείνεται σε ζητήματα ιδρυματοποίησης και αποϊδρυματοποίησης, κοινωνικού αποκλεισμού, αντιμετώπισης της χρόνιας ασθένειας, διεργασίας της ψυχοθεραπείας, σχεδιασμού και εφαρμογής παρεμβάσεων βραχείας διάρκειας, εμπειρίας και αντιμετώπισης του ψυχικού πόνου και κριτικής εξέτασης της ψυχοπαθολογίας.

Στον Τομέα Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας εφαρμόζονται τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις στη μελέτη των ζητημάτων που άπτονται της θεωρίας και της πρακτικής της κοινωνικής και της κλινικής ψυχολογίας.

Εργαστήρια Ψυχολογίας

Ψυχολογικό Εργαστήριο

Το Ψυχολογικό Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με πολλά όργανα, τα οποία χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία των φοιτητών, στην άσκησή τους σε ψυχολογικά πειράματα και στη διεξαγωγή ερευνών.

Εργαστήριο Γνωστικής Νευροεπιστήμης

Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα στην περιοχή της Πειραματικής Ψυχολογίας, της Γνωστικής Ψυχολογίας, της Ψυχολογίας της Γλώσσας, της Νευροψυχολογίας και της Ψυχοφυσιολογίας που ανήκουν στις ευρύτερες περιοχές της Πειραματικής Ψυχολογίας, της Γνωστικής Ψυχολογίας και της Γνωστικής Νευροεπιστήμης, και εντάσσεται στον Τομέα της Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας.

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας

Στο Εργαστήριο παρέχονται ψυχολογικές υπηρεσίες, όπως είναι η ψυχοθεραπεία, η ψυχολογική και η νευροψυχολογική εκτίμηση. Επιπλέον, παρέχεται κλινική εποπτεία σε επαγγελματίες και φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της κλινικής ψυχολογίας, της σχολικής ψυχολογίας και της νευροψυχολογίας.

Το Εργαστήριο εκπονεί ερευνητικό έργο σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε θέματα κλινικής ψυχολογίας, ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπείας, εκπαιδευτικής ψυχολογίας, σχολικής ψυχολογίας και νευροψυχολογίας.

Σύμβουλοι Σπουδών

Στο Τμήμα Ψυχολογίας λειτουργεί ο θεσμός των Συμβούλων Σπουδών. Έργο των Συμβούλων Σπουδών είναι να πληροφορούν, να καθοδηγούν και να συμβουλεύουν τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος σχετικά με ζητήματα που αφορούν τις σπουδές τους και να υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία φοιτητών/τριών που τυχόν συναντούν δυσκολίες.

Επαγγελματικα Δικαιωματα Αποφοιτων

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Ψυχολόγου κατόπιν αιτήσεως τους στις Διευθύνσεις Υγείας των κατά τόπους περιφερειών/ ΚΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278/20. 12. 1979 τ. Α’).

Πτυχιακή Εργασία

Η πτυχιακή εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.. Στόχος της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας είναι η εμπεριστατωμένη μελέτη ενός θέματος, η εκπαίδευση στην κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και/ή η εκπαίδευση στη διεξαγωγή μίας ολοκληρωμένης έρευνας.

Μέσα από τη διαδικασία αυτή, οι φοιτητές/τριες του Τμήματος αναπτύσσουν τις ερευνητικές και ακαδημαϊκές τους δεξιότητες. Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας από τους/τις φοιτητές/ριες του Τμήματος είναι προαιρετική και εκπονείται κατά κανόνα σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατά το 4ο έτος των σπουδών.

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση συµβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελµατικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην αποτελεσµατικότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης στο παραγωγικό σύστηµα της χώρας, καθώς και στη δηµιουργία ενός δίαυλου αµφίδροµης µετάδοσης των πληροφοριών µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των παραγωγικών φορέων.

Ολοκληρώνοντας την Πρακτική Άσκηση, οι φοιτητές/τριες αναµένεται:

(α) να έχουν εξοικειωθεί µε την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών σε (ποικίλα) πραγµατικά περιβάλλοντα εργασίας,

(β) να έχουν αναπτύξει δεξιότητες αυτόνοµης εργασίας,

(γ) να έχουν αναπτύξει δεξιότητες οµαδικής εργασίας και συνεργασίας µε άλλους επιστήµονες σε ένα διεπιστηµονικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, και

(δ) να έχουν καλλιεργήσει το απαραίτητο ήθος και τη δεοντολογική συµπεριφορά που υπαγορεύει το επάγγελµα του/της ψυχολόγου.

Πρόγραμμα ERASMUS

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα ERASMUS από το 1987. Ήταν ένα από τα πρώτα Τμήματα του Α.Π.Θ. το οποίο συμμετείχε σε δίκτυα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων προάγοντας την κινητικότητα φοιτητών και μελών ΔΕΠ από τότε που ξεκίνησε να ισχύει το πρόγραμμα ERASMUS.

Από το 2007 στα πλαίσια της δράσης ERASMUS Placement οι φοιτητές έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις για μια σύντομη περίοδο των σπουδών τους.

Κατά την περίοδο αυτή περισσότεροι από 1000 φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ψυχολογίας διένυσαν μια περίοδο των σπουδών τους σε κάποιο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο με την ιδιότητα του φοιτητή ή της φοιτήτριας ERASMUS για σπουδές ή πρακτική άσκηση.

Ταυτόχρονα, περισσότεροι από 300 φοιτητές και φοιτήτριες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ήρθαν στο Τμήμα Ψυχολογίας με την ιδιότητα του/της φοιτητή/ριας Erasmus για σπουδές, εκπόνηση πτυχιακής εργασίας ή πρακτική άσκηση.

Τα οφέλη του να είναι κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια ERASMUS αναγνωρίζονται από όλους τους νέους ανθρώπους οι οποίοι αξιοποίησαν τη μοναδική αυτή ευκαιρία διεύρυνσης των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους εμπειριών αλλά και των εμπειριών της ίδιας τους της ζωής.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ

Πανεπιστημιακη Φοιτητικη Λεσχη

H Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου άμεσα συνδεδεμένο με το Α.Π.Θ.και τη λειτουργία του.

Οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στα ανατολικά της πανεπιστημιούπολης, με εισόδους στην 3ης Σεπτεμβρίου και στη Ν. Εγνατία.

Διαθέτει από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους χώρους παραγωγής και διανομής συσσιτίου στη Β. Ελλάδα, υγειονομική υπηρεσία και καφετερία. Κύριος σκοπός της λειτουργίας της είναι η σίτιση και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των φοιτητών/τριών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.

Στεγαση

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν στέγασης στις Φοιτητικές Εστίες στους/ις δικαιούχους φοιτητές/ τριες. Παράλληλα διευκολύνει την αναζήτηση στέγης των φοιτητών/τριών μέσα από την αντίστοιχη δράση του τμήματος Σπουδών.

Για τους/τις φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ.λειτουργούν τρεις φοιτητικές εστίες στην περιοχή των 40 Εκκλησιών και ένα παράρτημα στο πρώην ξενοδοχείο «Εγνατία» (Λέοντος Σοφού 11).

Δικαίωμα στέγασης έχουν οι φοιτητές/τριες προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες από πολυμελείς οικογένειες ή οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Η παραμονή των δικαιούχων στις εστίες διαρκεί όσο τα έτη σπουδών του συν δύο έτη (ν+2). Οι εστίες στεγάζουν επίσης και αλλοδαπούς/ές φοιτητές/τριες.

Κεντρο Συμβουλευτικης και Ψυχολογικης Υποστηριξης Α.Π.Θ.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) είναι μία υπηρεσία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί από το 1999.

Παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ. δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε θέματα που τους απασχολούν, όπως είναι: τo άγχος, το στρες, οι δυσκολίες προσαρμογής σε νέο περιβάλλον ή σε σπουδές, οι οικογενειακές/ προσωπικές δυσκολίες, τα σεξουαλικά θέματα, τα ψυχοσωματικά προβλήματα, κ.ά., αλλά και ενημερωτικές δράσεις σε θέματα που αφορούν στην ακαδημαϊκή και καθημερινή ζωή τους.

Επίσης παρέχονται συμβουλές και ενημερωτικά σεμινάρια σε μέλη ΔΕΠ και στο διοικητικό προσωπικό για ζητήματα που απασχολούν τους/τις φοιτητές/τριες

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

Ψ-ΝΕΛ 001 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι
ΨΥ-103 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΨΥ-129 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ Ι
ΨΥ-131 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι
ΨΥ-161 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι
ΨΥ-ΓΑΓ 001 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι
ΨΥ-ΓΓΑ 001 ΓΑΛΛΙΚΑ Ι
ΨΥ-ΓΓΕ 001 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

ΨΥ-201 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΨΥ-219 ΒΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι
ΨΥ-232 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΨΥ-282 ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΨΥ-ΓΑΓ 002 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ
ΨΥ-ΓΓΑ 001 ΓΑΛΛΙΚΑ Ι (επαναλαμβανόμενο)
ΨΥ-ΓΓΑ 002 ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ
ΨΥ-ΓΓΕ 001 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι (επαναλαμβανόμενο)
ΨΥ-ΓΓΕ 002 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Ψ-ΝΕΛ 003 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΙΙ
ΨΥ-300 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
ΨΥ-324 ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι
ΨΥ-340 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΨΥ-362 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΙΙ

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Ψ-ΝΕΛ 004 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ IV
ΨΥ-400 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
ΨΥ-452 ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΨΥ-454 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ι
ΨΥ-461 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΨΥ-471 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

ΨΥ-511 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ι (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
ΨΥ-527 ΒΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΨΥ-528 ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
ΨΥ-535 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΨΥ-561 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΨΥ-564 ΔΙΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
ΨΥ-573 OCCUPATIONAL HEALTH PSYCHOLOGY

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΨΥ-528 ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ (επαναλαμβανόμενο)
ΨΥ-604 ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΨΥ-625 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΨΥ-629 ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΨΥ-630 ΕΦΗΒΕΙΑ
ΨΥ-631 INTELLECTUAL DISABILITIES: PSYCHOLOGICAL APPROACH
ΨΥ-634 ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΨΥ-657 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΨΥ-668 ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΨΥ-673 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΨΥ-678 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΨΥ-688 ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗ
ΨΥ-689 THE SOCIAL PSYCHOLOGY OF EMOTION: INTRAPERSONAL, INTERPERSONAL AND CULTURAL PERSPECTIVES

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΨΥ-706 ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΨΥ-728 ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΨΥ-778 ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΨΥ-802 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΨΥ-803 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ
ΨΥ-804 ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΨΥ-805 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΙΙ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΨΥ-815 NEUROPSYCHOLOGY OF EVERYDAY FUNCTIONING
ΨΥ-827 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
ΨΥ-836 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΨΥ-837 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Εγγραφή στο Newsletter

Ενημερωθείτε για τα άρθρα της εβδομάδας, για σεμινάρια και άλλες δράσεις που αφορούν αποκλειστικά την Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία.

Ενδιαφέροντα