Ακολουθήστε μας 

Blog

08/06/2023 0 Comments

Σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: σύντομη παρουσίαση

Το Τμήμα Ψυχολογίας
Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει έδρα τα Ιωάννινα και ενασσεται στην Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Ιδρύθηκε το 2018 με το νόμο 4559/2018 και δέχθηκε, για πρώτη φορά, νεο-εισακτέους/ες φοιτητές/τριες κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020, ενώ, κάνοντας χρήση των προβλέψεων του ίδιου νόμου, επέλεξαν να μετακινηθούν σε αυτό περισσότεροι των 800 φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. Τον Απρίλιο του 2021 έλαβαν το πτυχίο τους οι πρώτοι απόφοιτοι του Τμήματος. Το δεύτερο σε ζήτηση Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υποδέχεται 100 νέους φοιτητές κάθε χρόνο.

Αρχές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Στόχος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η παροχή ολοκληρωμένης και υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους/στις φοιτητές/τριες στο αντικείμενο της Ψυχολογίας.

Περαιτέρω, το Π.Π.Σ., μέσω της παροχής θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων της σύγχρονης επιστήμης της ψυχολογίας, δίνει στους/στις φοιτητές/τριες τη δυνατότητα της απόκτησης ικανού υποβάθρου ικανοτήτων και δεξιότητων χρήσιμων, τόσο για την επαγγελματική τους κατεύθυνση σε έναν από τους τομείς εξειδίκευσης της επιστήμης της ψυχολογίας, όσο και για την συνέχιση της εκπαίδευσής τους σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, είτε βασικής, είτε εφαρμοσμένης έρευνας στην Ψυχολογία.

Βασικό χαρακτηριστικό της δομής του Π.Π.Σ αποτελεί η ένταξη τόσο υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού στους βασικούς κλάδους της ψυχολογίας, όσο και επιλεγόμενων μαθημάτων εμβάθυνσης και απόκτησης δεξιοτήτων σε διάφορα πεδία της ψυχολογίας, αλλά και μαθημάτων ελεύθερης επιλογής από διαφορετικά Τμήματα του Πανεπιστημίου και σε ευρύτερα γνωστικά πεδία, τα οποία ανοίγουν ενδιαφέροντα διεπιστημονικά μονοπάτια συνάντησης με τον χώρο της ψυχολογίας. Τα μαθήματα ψυχολογίας του Π.Π.Σ. (τόσο τα υποχρεωτικά όσο και τα επιλεγόμενα) καλύπτουν όχι μόνο όλους τους βασικούς κλάδους της ψυχολογίας, αλλά και την Ποσοτική και Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία και τη Στατιστική, όπως αυτή εφαρμόζεται σε διαφορετικούς χώρους της ψυχολογίας.

Μέσα από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Erasmus+, οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν σπουδές ή πρακτική άσκηση είτε σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, είτε σε επιστημονικούς ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών, οι απόφοιτοι αναμένεται:

να έχουν αποκτήσει ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο, καθώς και άρτιες γνώσεις σε ειδικότερα πεδία της επιστήμης της ψυχολογίας

να τους έχει δοθεί η δυνατότητα εμβάθυνσης σε βασικούς κλάδους της ψυχολογίας, όπως στην Αναπτυξιακή, τη Γνωστική, την Κλινική, την Κοινωνική, την Πολιτική, τη Νευροψυχολογία, τη Συμβουλευτική, την Εκπαιδευτική/Σχολική, την Οργανωσιακή Ψυχολογία

να έχουν αποκτήσει επαγγελματικές δεξιότητες στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης, όσον αφορά για παράδειγμα τη λήψη ιστορικού, την ψυχολογική αξιολόγηση, την συμβουλευτική, κ.ά.

να έχουν εκπαιδευθεί στις μεθόδους έρευνας και ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην ψυχολογία

να έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, οι οποίες είναι αναγκάιες προκειμένου να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους με μεγάλο βαθμό αυτονομίας

Απονεμόμενος Τίτλος
Πτυχίο Ψυχολογίας (χωρίς ειδικεύσεις ή κατευθύνσεις)

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών

Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ο τίτλος σπουδών (Πτυχίο Ψυχολογίας) οριοθετείται στο επίπεδο 6 (αντίστοιχο του Bachelor’s Degree). Αναπόσπαστο μέρος του τίτλου σπουδών αποτελεί η απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλαμτος ψυχολόγου, η οποία αποκτάται κατόπιν σχετικής αίτησης στις Διευθύνσεις Υγείας των κατά τόπους περιφερειών/ΚΕΠ.

Διάρκεια Σπουδών: 4 έτη

Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Ψυχολογίας είναι αυη των οκτώ (8) εξαμήνων.
Κάθε εξάμηνο έχει διάρκεια δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις (3) εβδομάδες για τις εξετάσεις.
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας βρίσκεται σε εναρμόνιση προς το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).
Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και τη λήψη πτυχίου απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε μαθήματα που προσφέρουνται στο Πρόγραμμα Σπουδών καθώς και η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε ιδρύματα και φορείς που υπηρετούν την επιστήμη της Ψυχολογίας. Ο αριθμός των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτείται για την απόκτηση του πτυχίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διακόσιες σαράντα (240 ECTS).

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια σε όσους θέλουν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον κλάδο της Ψυχολογίας. Οι απόφοιτοι μπορούν:
να εργαστούν ως Ψυχολόγοι σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, κλινικά πλαίσια, νοσοκομεία, δομές, σχολεία, ΜΚΟ, κ.ά.
να δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες
να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι υπορεωτική για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Ψυχολογίας. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Προγράμματος Σπουδών και ισοδυναμείμε 12 ECTS.

Σκοπός, Στόχοι και Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι η εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με τομείς της μελλοντικής επαγγελματικής τους δράσης, μετά την απόκτηση του πτυχίου. Συγκεκριμένα, η Πρακτική Άσκηση παρέχει τη δυνατότητα εξοικείωσης με το έργο του ψυχολόγου που αφορά σε συγκεκριμένα καθήκοντα, απαιτήσεις και συνεργασία με την ομάδα σε πραγματικό πλαίσιο, τηρώντας πάντα τις αρχές δεοντολογίας. Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν, να ευαισθητοποιηθούν και να εμπλακούν υπό εποπτεία, δηλαδή υπό την καθοδήγηση και με την ευθύνη πιστοποιημένου ψυχολόγου-επόπτη, σε επαγγελματικές δραστηριότητες των δομών. Ο βαθμός εμπλοκής των φοιτητών/τριών καθορίζεται κατά περίπτωση από την εκάστοτε δομή, σε συνεργασία με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.

Η εμπειρία αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να σκεφτούν και να επανεπεξεργαστούν θεωρητικές προσεγγίσεις που διδάχθηκαν, οπτικές στις οποίες εμβάθυναν προσωπικά και γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Υπό αυτή την οπτική, παρέχεται στους/στις φοιτητές/τριες η δυνατότητα για κριτικό αναστοχασμό και ανασκόπηση των θέσεων και πράξεων σχετικά με τη θέση της επιστήμης της ψυχολογίας στην κοινωνία και το πλαίσιο που την καθορίζει κατά περίπτωση.

Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση:
1) να κατανοούν επιστημονικές και επαγγελματικές διαστάσεις της επιστήμης της ψυχολογίας και να καταδεικνύουν τη σύνδεση θεωρίας και πράξης,
2) να διακρίνουν το ρόλο του ψυχολόγου σε συγκεκριμένο πλαίσιο σε σχέση και συγκριτικά με άλλους επαγγελματίες στο ίδιο πλαίσιο,
3) να κατανοούν τη σημασία της συνεργασίας περισσότερων του ενός επαγγελματιών στην αντιμετώπιση των περιστατικών,
4) να έχουν κατανοήσει σε βάθος και να έχουν “μυηθεί” σε σηματνικό βαθμό σε αρχές της ηθικής και της δεοντολογίας στην κλινική πράξη, ζητήματα εμπιστευτικότητας, απορρήτου κ.λπ. και
5) να αξιοποιούν τη θεωρητική τους γνώση, την κατάρτιση και την εκπαίδευσή τους σε πρακτικές εφαρμογές στην ψυχολογία

Πλαίσιο Πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών πραγματοποιείται σε δύο περιόδους (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο) με δύο τρόπους: Πρώτον, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους, για τα οποία αρμόδια υπηρεσία -από την πλευρά του Πανεπιστημίου- είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Η Πρακτική Άσκηση που πραγματοποιείται μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ είναι αμειβόμενη.
Δεύτερον, στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η συμμετοχή φοιτητών/τριών στην Πρακτική Άσκηση μέσω της ανωτέρω χρηματοδότησης, οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση, προκειμένου για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης δεν επιβαρύνει τον/την φοιτητή/τρια.

Τα κριτήρια επιλογής για την αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου.

Κατατακτήριες εξατάσεις

Πτυχιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ μπορούν να εγγραφούν μετά από επιτυχή συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις σε μαθήματα που ορείζονται από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
Οι κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται το πρώτο εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.
Ανακοινώσεις σχετικά με την ύλη, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των κατατακτήριων εξετάσεων μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Πρόγραμμα Erasmus+ / Κινητικότητα Φοιτητών/τριών

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματικη Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολάιας, κ.λπ.).

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Ψυχολογίας μπορούν να συμμετέχουν στη μαθησιακή κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση*. Οι φοιτητές/τριες που θα επιλέξουν την κινητικότητα για σπουδές μπορούν να μεταβούν σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της αλλοδαπής με τα οποία το Τμήμα Ψυχολογίας έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες.

Οι φοιτητές/τριες που θα επιλέξουν την κινητικότητα για πρακτική άσκηση θα πρέπει να αναζητήσουν τον φορέα υποδοχής στην αλλοδαπή και να κοινοποιήσουν στο τμήμα Ψυχολογίας το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που θα ακολουθήσουν.

*Η πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της κινητικότητας Erasmus+ δεν αντικαθιστά την υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Ψυχολογίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Προγράμματος Σπουδών.

Υποδομές Τμήματος

Το Τμήμα Ψυχολογίας συστεγάζεται σε κτίριο της Πανεπιστημιούπολης Α – Δουρούτης μαζί με τα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Αγωγής (ΠΤΔΕ και ΠΤΝ) και το Τμήμα Φιλοσοφίας.

Τα γραφεία των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού (μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και ΕΤΕΠ) του Τμήματος βρίσκονται στον 4ο όροφο.

Η Γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στον 1ο όροφο (δίπλα από το Αμφιθέατρο Φιλοσοφίας).

Τα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Ψυχολογίας πραγματοποιούνται στις Αίθουσες 2 και 4 (Ισόγειο) καθώς και στο Αμφιθέατρο Φιλοσοφίας (1ος όροφος).

Τα Εργαστήρια του Τμήματος βρίσκονται στον 2ο όροφο του κτιρίου. Τα Εργαστήρια είναι εφοδιασμένα με εξοπλισμό κατάλληλο για την διεκπεραίωση των ερευνητικών, διδακτικών και γενικότερα ακαδημαϊκών τους εργασιών.

Εγγραφή στο Newsletter

Ενημερωθείτε για τα άρθρα της εβδομάδας, για σεμινάρια και άλλες δράσεις που αφορούν αποκλειστικά την Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία.

Ενδιαφέροντα